img
img

문화 - 교육 - 경제 - 정치 커뮤니케이션

국가의 자존심

고향 베트남과 한국의 아름다움

& 2개국 간의 지속 가능한 대외 관계  

img

한 나라, 한 민족의 멋을 이야기 할 때  항상 가장 먼저 언급하는 것은 문화이고, 잊으면 안 되는 유일한 것은 역사입니다.

img
circle
circle
circle
circle
circle
img

존경받는 대통령

베트남 사회주의 공화국 Nguyen Phu Trong 서기장과 Nguyen Xuan Phuc 총리

더 읽어보기

존경받는 노무현 대통령

생전에 노무현 대통령은  자유와 민주주의, 공평를 위해 끊임없이…

더 읽어보기

존경받는 문재인대통령 – 대한민국의 대통령

문재인 대통령은 열린 외교로 국제무대에서 한국의 위상을 계속…

더 읽어보기
더보기
img

자랑스러운 예술 문화 배경

대왕 세종 - 한글 알파벳

대왕 세종 - 한글 알파벳 VUA SEYONG VĨ ĐẠI - Bảng chữ cái tiếng HÀN GREAT KING SEYONG - HANGUL Alphabet

의식 문화 - VĂN HÓA LỄ NGHI -RITUAL CULTURE

의식 문화 - VĂN HÓA LỄ NGHI -RITUAL CULTURE

VĂN HÓA LỄ HỘI - 축제 문화 – FESTIVAL CULTURE

축제 문화 - VĂN HÓA LỄ HỘI - FESTIVAL CULTURE

한국 전통 의상 - 한복 Trang phục truyền thống Hàn Quốc – HANBOK

한국 전통 의상 - 한복 Trang phục truyền thống Hàn Quốc – HANBOK KOREAN TRADITIONAL COSTUME - HANBOK

TRADITIONAL COSTUME - HANBOK

한국 전통 의상 - 한복 Trang phục truyền thống Hàn Quốc – HANBOK KOREAN TRADITIONAL COSTUME - HANBOK

 VIETNAMESE TRADITIONAL COSTUME – AO DAI 베트남 전통 의상 - AO DAI Trang phục truyền thống Việt Nam – Áo Dài

베트남 전통 의상 - AO DAI Trang phục truyền thống Việt Nam – Áo Dài VIETNAMESE TRADITIONAL COSTUME – AO DAI

WORLDWIDE FAMOUS MOVIES  세계적으로 유명한 영화 NỀN ĐIỆN ẢNH NỔI TIẾNG THẾ GIỚI

세계적으로 유명한 영화 NỀN ĐIỆN ẢNH NỔI TIẾNG THẾ GIỚI WORLDWIDE FAMOUS MOVIES

NỀN ĐIỆN ẢNH NỔI TIẾNG THẾ GIỚI 세계적으로 유명한 영화 WORLDWIDE FAMOUS MOVIES

세계적으로 유명한 영화 NỀN ĐIỆN ẢNH NỔI TIẾNG THẾ GIỚI WORLDWIDE FAMOUS MOVIES

NỀN ÂM NHẠC XUẤT SẮC THẾ GIỚI WORLDWIDE EXCELLENT MUSIC BACKGROUND 전 세계적으로 뛰어난 음악

전 세계적으로 뛰어난 음악 NỀN ÂM NHẠC XUẤT SẮC THẾ GIỚI WORLDWIDE EXCELLENT MUSIC BACKGROUND

VĂN HÓA ẨM THỰC HÀN QUỐC  KOREAN CULINARY CULTURE 한식문화

한식문화 VĂN HÓA ẨM THỰC HÀN QUỐC KOREAN CULINARY CULTURE

VĂN HÓA ẨM THỰC VIỆT NAM VIETNAMESE CULINARY CULTURE 베트남 요리 문화

베트남 요리 문화 VĂN HÓA ẨM THỰC VIỆT NAM VIETNAMESE CULINARY CULTURE

VĂN HÓA THANH TỊNH – HOA SEN – NGHỆ THUẬT THIỀN ĐỊNH Culture of Peace and purity in soul – Lotuses – Meditation Art 영혼의 평화와 순결의 문화 – 로터스 - 명상의 예술

영혼의 평화와 순결의 문화 – 로터스 - 명상의 예술 VĂN HÓA THANH TỊNH – HOA SEN – NGHỆ THUẬT THIỀN ĐỊNH Culture of Peace and purity in soul – Lotuses – Meditation Art

img