img
img

문화 - 교육 - 경제 - 정치 커뮤니케이션

국가의 자존심

고향 베트남과 한국의 아름다움

& 2개국 간의 지속 가능한 대외 관계  

img

한 나라, 한 민족의 멋을 이야기 할 때  항상 가장 먼저 언급하는 것은 문화이고, 잊으면 안 되는 유일한 것은 역사입니다.

img
circle
circle
circle
circle
circle
img

뉴스

평화와 번영의 세계를 위합니다

  유엔난민기구(UNHCR) 유엔난민기구의 친선대사로서, 정우성 친선대사는 2018년 6월…

더 읽어보기

커뮤니티를 위한 교육 및 자선 프로젝트 : 직업에 헌신하는 교사에 대한 이야기 – 세계 및 베트남 신문 – 외교부 산하

2010 년대 초부터 Mr. 정우성은 깊은 사회 문제에…

더 읽어보기

기업 및 사회적 책임 – 공동체를 위한 교육 및 자원봉사 프로젝트

2010 년대 초부터 Mr. 정우성은 깊은 사회 문제에…

더 읽어보기

아시아와 동남아시아의 권위 있는 상

10년 이상의 교육 업계 경험을 바탕으로 Phuoc Tue…

더 읽어보기

정우성 친선대사의 시간과 공간을 가르는 여행

오늘 우리는 의미있고 감동적인 여행으로 우리의 미래를 밝히는…

더 읽어보기

베트남 비즈니스 우먼 – 지혜를 개발하고 도전을 기회로 만들기 위해 노력 – 위기를 극복하는 기질

더 읽어보기
더보기
img

자랑스러운 예술 문화 배경

대왕 세종 - 한글 알파벳

대왕 세종 - 한글 알파벳 VUA SEYONG VĨ ĐẠI - Bảng chữ cái tiếng HÀN GREAT KING SEYONG - HANGUL Alphabet

의식 문화 - VĂN HÓA LỄ NGHI -RITUAL CULTURE

의식 문화 - VĂN HÓA LỄ NGHI -RITUAL CULTURE

VĂN HÓA LỄ HỘI - 축제 문화 – FESTIVAL CULTURE

축제 문화 - VĂN HÓA LỄ HỘI - FESTIVAL CULTURE

한국 전통 의상 - 한복 Trang phục truyền thống Hàn Quốc – HANBOK

한국 전통 의상 - 한복 Trang phục truyền thống Hàn Quốc – HANBOK KOREAN TRADITIONAL COSTUME - HANBOK

TRADITIONAL COSTUME - HANBOK

한국 전통 의상 - 한복 Trang phục truyền thống Hàn Quốc – HANBOK KOREAN TRADITIONAL COSTUME - HANBOK

 VIETNAMESE TRADITIONAL COSTUME – AO DAI 베트남 전통 의상 - AO DAI Trang phục truyền thống Việt Nam – Áo Dài

베트남 전통 의상 - AO DAI Trang phục truyền thống Việt Nam – Áo Dài VIETNAMESE TRADITIONAL COSTUME – AO DAI

WORLDWIDE FAMOUS MOVIES  세계적으로 유명한 영화 NỀN ĐIỆN ẢNH NỔI TIẾNG THẾ GIỚI

세계적으로 유명한 영화 NỀN ĐIỆN ẢNH NỔI TIẾNG THẾ GIỚI WORLDWIDE FAMOUS MOVIES

NỀN ĐIỆN ẢNH NỔI TIẾNG THẾ GIỚI 세계적으로 유명한 영화 WORLDWIDE FAMOUS MOVIES

세계적으로 유명한 영화 NỀN ĐIỆN ẢNH NỔI TIẾNG THẾ GIỚI WORLDWIDE FAMOUS MOVIES

NỀN ÂM NHẠC XUẤT SẮC THẾ GIỚI WORLDWIDE EXCELLENT MUSIC BACKGROUND 전 세계적으로 뛰어난 음악

전 세계적으로 뛰어난 음악 NỀN ÂM NHẠC XUẤT SẮC THẾ GIỚI WORLDWIDE EXCELLENT MUSIC BACKGROUND

VĂN HÓA ẨM THỰC HÀN QUỐC  KOREAN CULINARY CULTURE 한식문화

한식문화 VĂN HÓA ẨM THỰC HÀN QUỐC KOREAN CULINARY CULTURE

VĂN HÓA ẨM THỰC VIỆT NAM VIETNAMESE CULINARY CULTURE 베트남 요리 문화

베트남 요리 문화 VĂN HÓA ẨM THỰC VIỆT NAM VIETNAMESE CULINARY CULTURE

VĂN HÓA THANH TỊNH – HOA SEN – NGHỆ THUẬT THIỀN ĐỊNH Culture of Peace and purity in soul – Lotuses – Meditation Art 영혼의 평화와 순결의 문화 – 로터스 - 명상의 예술

영혼의 평화와 순결의 문화 – 로터스 - 명상의 예술 VĂN HÓA THANH TỊNH – HOA SEN – NGHỆ THUẬT THIỀN ĐỊNH Culture of Peace and purity in soul – Lotuses – Meditation Art

img