img
img

GIAO THOA

VĂN HÓA – GIÁO DỤC – KINH TẾ - CHÍNH TRỊ

VẺ ĐẸP CỦA QUÊ HƯƠNG VIỆT  NAM – HÀN QUỐC

& QUAN HỆ NGOẠI GIAO BỀN CHẶT GIỮA 2 QUỐC GIA

img

Khi nói về vẻ đẹp của một quốc gia, một dân tộc, điều đầu tiên chúng ta luôn nhắc đến đó chính là Văn Hóa, và điều duy nhất chúng ta không bao giờ được phép quên đó là Lịch Sử.

img
circle
circle
circle
circle
circle
img

CÁC VỊ TỔNG THỐNG ĐÁNG KÍNH

HAPPY NEW YEAR 2022 – THÔNG ĐIỆP Ý NGHĨA ĐỐI VỚI TẤT CẢ CHÚNG TA.

2021, một năm với đầy những cảm xúc,…

Đọc thêm

Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng và Chủ Tịch Nước Nguyễn Xuân Phúc nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam.

Đọc thêm

Vị Tổng Thống đáng kính – Tổng Thống MOON JAE IN

TỔNG THỐNG MOON JAE IN – TỔNG THỐNG…

Đọc thêm

Vị Tổng Thống đáng kính – Tổng Thống ROH MOON HYUN

Đọc thêm
XEM THÊM
img

NỀN VĂN HÓA NGHỆ THUẬT ĐÁNG TỰ HÀO

대왕 세종 - 한글 알파벳

VUA SEYONG VĨ ĐẠI - Bảng chữ cái tiếng HÀN 대왕 세종 - 한글 알파벳 GREAT KING SEYONG - HANGUL Alphabet

의식 문화 - VĂN HÓA LỄ NGHI -RITUAL CULTURE

VĂN HÓA LỄ NGHI - 의식 문화 - RITUAL CULTURE

VĂN HÓA LỄ HỘI  - 축제 문화 – FESTIVAL CULTURE

VĂN HÓA LỄ HỘI - 축제 문화 – FESTIVAL CULTURE

한국 전통 의상 - 한복 Trang phục truyền thống Hàn Quốc – HANBOK

Trang phục truyền thống Hàn Quốc – HANBOK 한국 전통 의상 - 한복 KOREAN TRADITIONAL COSTUME - HANBOK

TRADITIONAL COSTUME - HANBOK

Trang phục truyền thống Hàn Quốc – HANBOK 한국 전통 의상 - 한복 KOREAN TRADITIONAL COSTUME - HANBOK

 VIETNAMESE TRADITIONAL COSTUME – AO DAI 베트남 전통 의상 - AO DAI Trang phục truyền thống Việt Nam – Áo Dài

Trang phục truyền thống Việt Nam – Áo Dài 베트남 전통 의상 - AO DAI VIETNAMESE TRADITIONAL COSTUME – AO DAI

WORLDWIDE FAMOUS MOVIES  세계적으로 유명한 영화 NỀN ĐIỆN ẢNH NỔI TIẾNG THẾ GIỚI

NỀN ĐIỆN ẢNH NỔI TIẾNG THẾ GIỚI 세계적으로 유명한 영화 WORLDWIDE FAMOUS MOVIES

NỀN ĐIỆN ẢNH NỔI TIẾNG THẾ GIỚI 세계적으로 유명한 영화 WORLDWIDE FAMOUS MOVIES

NỀN ĐIỆN ẢNH NỔI TIẾNG THẾ GIỚI 세계적으로 유명한 영화 WORLDWIDE FAMOUS MOVIES

NỀN ÂM NHẠC XUẤT SẮC THẾ GIỚI WORLDWIDE EXCELLENT MUSIC BACKGROUND 전 세계적으로 뛰어난 음악

NỀN ÂM NHẠC XUẤT SẮC THẾ GIỚI 전 세계적으로 뛰어난 음악 WORLDWIDE EXCELLENT MUSIC BACKGROUND

VĂN HÓA ẨM THỰC HÀN QUỐC KOREAN CULINARY CULTURE 한식문화

VĂN HÓA ẨM THỰC HÀN QUỐC 한식문화 KOREAN CULINARY CULTURE

VĂN HÓA ẨM THỰC VIỆT NAM VIETNAMESE CULINARY CULTURE 베트남 요리 문화

VĂN HÓA ẨM THỰC VIỆT NAM 베트남 요리 문화 VIETNAMESE CULINARY CULTURE

VĂN HÓA THANH TỊNH – HOA SEN – NGHỆ THUẬT THIỀN ĐỊNH Culture of Peace and purity in soul – Lotuses – Meditation Art 영혼의 평화와 순결의 문화 – 로터스 - 명상의 예술

VĂN HÓA THANH TỊNH – HOA SEN – NGHỆ THUẬT THIỀN ĐỊNH 영혼의 평화와 순결의 문화 – 로터스 - 명상의 예술 Culture of Peace and purity in soul – Lotuses – Meditation Art

img